1

DAGEN

 

HET REGLEMENT


Spelregels

 • De wedstrijden worden gespeeld volgens de ‘Rules of Golf’ (hierna te noemen: de Regels) zoals vastgesteld door de Royal and Ancient Golf Club of St. Andrews en de Plaatselijke Regels van de baan.
 • Er wordt gespeeld volgens de Rules of Golf, zoals goedgekeurd door de R&A Rules Ltd. en de USGA, hierna genoemd de Regels. Waar in dit reglement wordt gesproken van Rules of Regels worden de op dat moment geldende Rules of Golf bedoeld.
 • Het is de verantwoordelijkheid van de speler op de hoogte te zijn van de Regels, de bepalingen in het wedstrijdreglement en de Local Rules.
 • De door de baan gestelde Local Rules gelden altijd en kunnen door de wedstrijdleiding niet buiten werking worden gesteld.

Handicarts, buggy’s en caddies door spelers

 • Handicarts zijn toegestaan, mits de speler in het bezit is van een geldig Handicartbewijs, uitgegeven door Stichting Handicart.
 • Gebruik van buggy’s (scooters) is toegestaan. In voorkomende situaties kan de wedstrijdleiding op de betreffende baan hierop een uitzondering maken.
 • Een caddy is niet toegestaan.

Handicap

 • Deelnemers met een GVB spelen de wedstrijd vanaf handicap 36, tenzij de wedstrijdleiding hen een clubhandicap heeft gegeven.
 • Als Exact Handicap voor deelname aan de wedstrijd geldt de handicap waarop de speler direct voorafgaand aan de wedstrijd recht heeft; ook als deze handicap nog niet geregistreerd is in het Q-systeem van zijn/haar registrerende club.
 • Indien de feitelijke Exact Handicap van de speler afwijkt van de handicap zoals vermeld op de startlijst, is het de verantwoordelijkheid van de speler om zijn/haar handicap voorafgaand aan de start te laten wijzigen op de startlijst. Spelen met een te hoge handicap leidt tot diskwalificatie (Regel 6-2).

Meldingstijd/starttijd

 • Een speler moet zich uiterlijk 20 minuten vóór de starttijd melden bij de wedstrijdleiding van de te spelen baan.
 • De speler moet starten op de door de wedstrijdleiding vastgestelde tijd.
 • De speler dient zich minimaal 5 minuten voor zijn officiële starttijd op de startplaats (bij de starter) te hebben gemeld.
 • Indien de speler, klaar om te spelen, binnen 5 minuten na zijn starttijd op zijn startplaats (bij de starter) aankomt, en er geen omstandigheden zijn die rechtvaardigen om de straf van diskwalificatie niet op te leggen, zoals bepaald in Regel 33-7 – dan is de straf voor het niet op tijd starten: twee (2) slagen op de eerste te spelen hole.
 • Komt de speler meer dan 5 minuten te laat aan op de te spelen hole, dan wordt deze gediskwalificeerd voor de wedstrijd.

Afmelden

Eenmaal geplaatst en ingedeeld op de startlijst kan een speler zich niet zonder financiële consequenties meer uitschrijven. Dit geldt voor het afmelden bij de wedstrijdleiding voor de wedstrijd, bij te laat afmelden of door niet te verschijnen. De organisatie heeft voorafgaand aan de wedstrijd een arrangement opgesteld met de ontvangende golfbaan, op basis van aantal deelnemers et cetera, en heeft daarvoor speciale financiële verplichtingen moeten aangaan t.b.v. de organisatie van de wedstrijd.

Het is aan de organisatie om de eventuele reden tot uitschrijving gegrond te vinden en kan daar waar er geen kosten voor de organisatie zijn, of waar andere deelnemers hier financieel geen nadeel van ondervinden, besluiten tot een organisatiecompensatie voor het niet-deelnemen. Ten alle tijde zal er 15 euro aan administratiekosten worden berekend.
Spelvorm

 • De wedstrijdleiding heeft het recht de wedstrijdvorm en -indeling in het belang van de wedstrijd te wijzigen.
 • De wedstrijdleiding heeft de bevoegdheid een strokeplay- of stablefordwedstrijd te staken c.q. af te gelasten indien de omstandigheden hierom vragen. Alle scores vervallen dan.
 • Bij stableford- en par- en bogeywedstrijden moet de speler de bal voor die hole opnemen als geen punt meer kan worden gescoord.
 • Bepalen van het wedstrijdresultaat:
  • Bij strokeplaywedstrijden wint de speler met het laagste aantal slagen.
  • Bij stablefordwedstrijden wint de speler met het hoogste aantal punten.
 • Bij gelijk wedstrijdresultaat wordt de uitslag als volgt bepaald:
 • Bij gelijke score of aantal stablefordpunten geldt de speler met de lagere Exact Handicap als winnaar.
 • Indien de Exact Handicaps van de spelers met een gelijke score of aantal stablefordpunten gelijk zijn, wordt de winnaar bepaald op basis van het laagste aantal slagen over de laatste 9, 6 of 3 holes van de ronde.

Neary & Longest Drive

 • De wedstrijdleiding kan een par-3 hole aanwijzen, waarop een neary-prijs wordt gespeeld. De bal moet vanaf de bij de speelcategorie horende tee met de eerste slag op de green worden gespeeld. De kortste afstand tot de rand van de cup is bepalend. Een met de eerste slag geholede bal is geldig voor de neary-prijs. De term ‘nearest-to-the-pin’ heeft hier dezelfde betekenis als de term ‘neary’.
 • De wedstrijdleiding kan een par-4 of par-5 hole aanwijzen waarop twee longestdrive- prijzen (dames en heren) worden gespeeld. De bal moet met de eerste slag op de fairway worden gespeeld, vanaf de bij de categorie horende tee (tenzij anders geregeld). De langste afstand vanaf het begin van de fairway is bepalend.

Scorekaart

 • De speler dient 20 minuten vóór zijn starttijd zijn scorekaart bij de wedstrijdtafel te hebben opgehaald.
 • De speler is zelf verantwoordelijk voor het correct vermelden van zijn Exact-Handicap (Regel 6-2).
 • De speler is verplicht zijn scorekaart met zijn marker te wisselen.
 • De speler is verantwoordelijk voor het inleveren van zijn scorekaart bij de wedstrijdleiding op de betreffende baan en moet dit uiterlijk 20 minuten na het beëindigen van de laatste hole van de gespeelde ronde doen.
 • De speler dient zijn kaart te controleren (Regel 6-6a, b en d). Zowel de speler als de marker dient de kaart getekend hebben
 • De scorekaart van een speler die tijdens het toernooi zijn wedstrijd(en) niet uitspeelt of op één van de toernooidagen niet aan de start verschijnt, zal als No-Return kaart worden verwerkt.
 • Een speler is altijd verantwoordelijk voor zijn/haar eigen kaart, niet de marker. Als de Regels niet correct zijn toegepast kunnen beiden, afhankelijk van de situatie, worden gediskwalificeerd. Een te hoog aantal slagen wordt als score geteld; bij een te laag aantal slagen wordt de speler gediskwalificeerd.

Bal

Iedere speler dient zijn bal te voorzien van een persoonlijk kenmerk; ook de provisionele bal moet zijn voorzien van een persoonlijk kenmerk, doch afwijkend van de eerste speelbal.

Elektronische apparaten

Tijdens de wedstrijd mogen de spelers geen elektronische apparaten gebruiken of stand-by hebben.

Banen

De organisatie selecteert een aantal banen waarop de wedstrijden worden gespeeld. De deelnemers dienen zich te allen tijde te houden aan de huis-golfbaanregels, met name het eventueel gebruik van mobiele telefoons op de baan en in de clubfaciliteiten, de milieuregels, de etiquette en de geldende schoeisel- en kledingnormen voor, tijdens en na de wedstrijd.

Roken op de baan en afval

Roken op de baan wordt niet op prijs gesteld. Indien spelers willen roken, dienen zij een asbakje bij zich te hebben en dit te gebruiken voor het verzamelen van hun sigaretten, lucifers en dergelijke. Het is streng verboden sigaretten, lucifers en dergelijke op de baan achter te laten (ook met het oog op mogelijk brandgevaar i.v.m. droogte, etc.). Medespelers worden geacht medeverantwoordelijkheid te dragen voor het rookgedrag van leden en niet-leden. Afval dient te worden gedeponeerd in de aanwezige afvalbakken.

Aansprakelijkheid

Tijdens deelname aan de door de organisatie georganiseerde wedstrijden is het gebruik van de golfbaan en/of de accommodaties volledig voor eigen risico. Noch de organisatie, noch exploitant, noch eigenaar, noch vereniging, personeel en/of bestuurs-/commissieleden kunnen aansprakelijk worden gesteld voor letsel, verlies en/of schade in welke vorm dan ook.

Indien materialen of voorwerpen toebehorend aan en/of in huur van en/of anderszins in gebruik van de door de organisatie georganiseerde wedstrijden op en/of bij de golfbaan worden beschadigd door een deelnemer/caddie/gebruiker, zal deze gehouden zijn de toegebrachte schade te vergoeden.
Deelnemers wordt dringend geadviseerd om een gepaste Golfverzekering of WA-verzekering te hebben voor deelname aan de door de organisatie georganiseerde wedstrijden.

Regeltoepassing/geschillen

 • Wedstrijden worden als regel gespeeld zonder referee.
 • De door de leiding van de baan aangestelde marshal mag dwingende aanwijzingen geven aan de speler(s) ter bevordering van de veiligheid of de speelsnelheid.
 • De wedstrijdleiding onthoudt zich van oordelen of beslissingen over zaken die zich tijdens de ronde voordoen, tenzij over de zaak een geschil wordt voorgelegd aan de wedstrijdleiding.
 • Een speler mag tevens een geschil aan de wedstrijdleiding voorleggen over zaken die het gevolg zijn van en de organisatie door een marshal gegeven dwingende aanwijzing.
 • Een geschil dat aan de wedstrijdcommissie wordt voorgelegd door een marker wordt niet behandeld als de marker de kaart van zijn/haar ‘speler’ al heeft ondertekend, tenzij het geschil betrekking heeft op feiten of omstandigheden waarvan de marker voorafgaand aan het ondertekenen van de kaart geen kennis heeft kunnen nemen.
 • Indien een meespelend lid van de wedstrijdleiding betrokken is bij een geschil, neemt dit lid van de wedstrijdleiding geen deel aan de behandeling van dit geschil en wordt deze vervangen door een ander c.q. tijdelijk aan te wijzen lid van de wedstrijdleiding.
 • Nadat de uitslag van de wedstrijd officieel bekend is gemaakt bij de laatste prijsuitreiking, worden geen geschillen meer in behandeling genomen.
 • Er kan geen geschil worden voorgelegd over de wijze waarop de wedstrijdleiding leiding geeft of beslist over een geschil. Klachten over beslissingen van leden van de wedstrijdleiding kunnen alleen schriftelijk worden ingediend bij de wedstrijdcommissie; de door de wedstrijdleiding vastgestelde uitslag van de wedstrijd blijft echter onaangetast.

Slotbepaling

In gevallen waarin dit wedstrijdreglement niet voorziet, beslist de wedstrijdcommissie in de geest van de Rules of Golf.

 • Wilson
 • More