1

DAGEN

 

ALGEMENE VOORWAARDEN

Artikel 1. Definities

1.1 Onder opdrachtgever wordt verstaan degene die de opdracht voor de werkzaamheden heeft verstrekt, of degene die haar naam verbindt aan een concept en/of evenement.

1.2 Onder opdrachtnemer wordt verstaan degene die de opdracht voor de werkzaamheden heeft aanvaard, in dezen: Bcause B.V.

1.3 Onder opdracht wordt verstaan het verzoek van de opdrachtgever aan de opdrachtnemer om tegen betaling werkzaamheden te verrichten.

1.4 Onder werkzaamheden wordt verstaan al hetgeen de opdrachtnemer ten behoeve van de opdrachtgever, binnen het kader van de door deze met het oog op diens totale belangen van verstrekte opdrachten, maakt en/of onderneemt c.q. doet maken en/of ondernemen.

1.5 Onder offerte wordt verstaan de in meer of mindere mate gespecificeerde werkzaamheden en de begroting van de aan die werkzaamheden verbonden kosten.

Artikel 2. Afwijkende voorwaarden

2.1 Deze voorwaarden gelden voor alle offertes, overeenkomsten en leveringen van de opdrachtnemer, tenzij zij geheel dan wel gedeeltelijk uitdrukkelijk schriftelijk niet van toepassing zijn verklaard, dan wel slechts van toepassing zijn verklaard voor zover niet strijdig met de schriftelijk vastgelegde afspraken tussen opdrachtgever en opdrachtnemer.

2.2 Bij samentreffen van door de opdrachtgever gehanteerde uniforme inkoopvoorwaarden en de onderhavige voorwaarden zullen deze laatste prevaleren.

2.3 Door de opdrachtgever gehanteerde c.q. van toepassing verklaarde voorwaarden, die in strijd zijn met deze voorwaarden, kunnen niet worden erkend, tenzij zij door de opdrachtnemer schriftelijk voor akkoord zijn verklaard.

Artikel 3. Offertes

3.1 Alle offertes zijn vrijblijvend, tenzij in de offerte zelf anders is vermeld.

3.2 Desgevraagd zal de opdrachtnemer voor de aanvang van de werkzaamheden een offerte aan de opdrachtgever ter goedkeuring voorleggen. Voor zover zich bij de uitvoering van de opdracht onvermijdelijke afwijkingen ten opzichte van een offerte voordoen, zal de opdrachtnemer de opdrachtgever hierover in een zo vroeg mogelijk stadium inlichten.

3.3 Overschrijdingen van offertes als gevolg van verkoopcondities van leveranciers en andere door de opdrachtnemer ingeschakelde derden, gelden niet als overschrijding, ook niet als die voorwaarden niet apart in een offerte zijn opgenomen, omdat die voorwaarden geacht worden niet alleen aan de opdrachtgever bekend te zijn, maar ook van het begin af aan – voor zover daarmee in overeenstemming – van de onderhavige leveringsvoorwaarden deel uit te maken.

Artikel 4. Facturen en betaling

4.1 Onderstaande bedingen zijn van kracht tenzij in offerte anders vermeld.

4.2 opdrachtnemer heeft de bevoegdheid om voor en tijdens de uitvoering van de overeenkomst de betaling van een (of meerdere) voorschot(ten) op de overeengekomen prijs te verlangen. Dit kan – tenzij schriftelijk anders overeengekomen – maximaal 75% van de totale som bedragen, binnen 14 dagen na schriftelijke overeenkomst van de opdracht en 25% binnen 14 dagen na factuurdatum. Indien de opdrachtgever het percentage van 75% niet binnen de afgesproken termijn betaalt, behoudt de opdrachtnemer zich het recht voor de overeenkomst zonder gerechtelijke tussenkomst en ingebrekestelling eenzijdig te ontbinden zonder dat de opdrachtgever uit dien hoofde tot enige schadevergoeding gerechtigd is, een en ander onder voorbehoud van alle rechten voor opdrachtnemer.

Opdrachtnemer is alsdan gerechtigd de overeenkomst te ontbinden onder gehoudenheid van opdrachtgever om opdrachtnemer volledige schadeloos te stellen, zulks met als minimale schadeloosstelling een vergoeding van de volledige door opdrachtnemer aantoonbaar gemaakte kosten (inclusief organisatiekosten uit arbeid in uurloon) en van 75% van het voor volledige uitvoering van de overeenkomst afgesproken of redelijkerwijs te verwachten honorarium. Voorts is opdrachtgever alsdan verplicht opdrachtnemer te vrijwaren voor alle vorderingen van bij de uitvoering van de overeenkomst betrokken derden.

Het aantal bezoekers, deelnemers c.q. gasten dat vijf dagen voor een evenement of activiteit bij opdrachtnemer bekend is, geldt als minimum aantal voor de eindfactuur. De eindfactuur, aangepast aan de actualiteit en onder aftrek van het voorschot, dient binnen veertien dagen na de factuurdatum te zijn voldaan, bij gebreke waarvan opdrachtgever van rechtswege in verzuim is.

4.3 Reclames naar aanleiding van een factuur dienen zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen vijf dagen na de factuurdatum, per aangetekende brief aan opdrachtnemer medegedeeld te worden, zulks op straffe van verval van welke aanspraak dan ook.

4.4 Opdrachtgever zal zonder uitdrukkelijke, schriftelijke toestemming van opdrachtnemer zijn betalingsverplichting niet opschorten, noch hetgeen hij verschuldigd is verrekenen met hetgeen hij eventueel van opdrachtnemer te vorderen heeft.

4.5 Iedere betaling van opdrachtgever strekt in de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de verschenen rente, en tenslotte in mindering van de aan opdrachtnemer verschuldigde hoofdsom.

4.6 Indien de kostprijs van opdrachtnemer wordt verhoogd als gevolg van tussentijdse tariefwijzigingen van omzetbelasting, overheidsheffingen, dan wel als gevolg van prijswijzigingen van derden, is opdrachtnemer gerechtigd deze wijzigingen door te belasten aan opdrachtgever. Ingeval van door te belasten buitenlandse valuta wordt de op de factuurdatum van opdrachtnemer geldende dagkoers gehanteerd.

4.7 Indien opdrachtgever in verzuim is met de betaling van enig bedrag, is hij vanaf de dag waarop het verzuim is ingetreden over het verschuldigde bedrag een nalatigheidrente aan opdrachtnemer verschuldigd. Deze nalatigheidrente is gelijk aan de wettelijke rente, vermeerderd met twee procentpunten, met een minimum van 12% per jaar.

Artikel 5. Opdrachten en wijzigingen

5.1 Een opdracht wordt door de opdrachtnemer aanvaard door, hetzij de aanvaarding schriftelijk aan de opdrachtgever te bevestigen, hetzij met de uitvoering van de werkzaamheden aan te vangen.

5.2 De opdrachtgever is door en vanaf de verstrekking van de opdracht gebonden.

5.3 De opdrachtnemer is door en vanaf de aanvaarding van de opdracht gebonden.

5.4.Wijzigingen in de opdracht, nadat deze is verstrekt, dienen door de opdrachtgever tijdig en schriftelijk aan de opdrachtnemer te worden meegedeeld. Worden de wijzigingen mondeling opgegeven, dan is het risico voor rekening van de opdrachtgever.

5.5 De wijzigingen in de opdracht zijn van kracht door en vanaf de aanvaarding ervan door de opdrachtnemer.

5.6 De eventuele meer- of minderkosten ten gevolge van wijzigingen in de opdracht komen in principe ten laste c.q. ten gunste van de opdrachtgever.

5.7 Wijzigingen in de opdracht kunnen tot gevolg hebben dat de overeengekomen uitvoering door de opdrachtnemer buiten zijn verantwoordelijkheid wordt overschreden.

5.8 Geringe afwijkingen in de uitvoering, ook in esthetische zin, leveren geen grond op tot reclame. Opgaven in offertes zijn zo nauwkeurig mogelijk, doch dienen slechtst ter aanduiding en zijn derhalve niet strikt bindend. Aansprakelijkheid voor mogelijke afwijkingen worden door Bcause B.V. uitgesloten.

Artikel 6. Betalingstermijn

6.1 Betaling dient, onverminderd het in de volgende leden bepaalde, te geschieden binnen de in de factuur aangegeven termijn en bij gebreke van een dergelijke termijn binnen dertig dagen na factuurdatum.

6.2. De opdrachtnemer draagt zorg voor tijdige facturering. Deelfacturering is mogelijk, mits dit met de opdrachtnemer is afgestemd onder welke condities.

6.3 De opdrachtnemer is, ongeacht de overeengekomen betalingsconditie(s), gerechtigd tot zekerheid voor de betaling een door hem geaccordeerde bankgarantie van de opdrachtgever te verlangen.

6.4 Indien de opdrachtgever niet binnen de afgesproken termijn aan zijn betalingsverplichting jegens de opdrachtnemer voldoet, is hij – zonder dat voorafgaande sommatie en ingebrekestelling vereist is – rente over het factuurbedrag verschuldigd vanaf de dag, waarop de factuur betaald had moeten zijn. Deze rente bedraagt voor elke maand (of gedeelte daarvan) van de overschrijding van de betaaltermijn een twaalfde gedeelte van het op het moment van facturering geldende promessedisconto plus 2%.

6.5 Alle kosten, zowel de gerechtelijke als de buitengerechtelijke, met betrekking tot de invordering van het door de opdrachtgever verschuldigde en niet tijdig betaalde gemaakt, zijn voor rekening van de opdrachtgever; als bewijs van de verschuldigdheid van deze kosten is voldoende overlegging van de desbetreffende facturen; deze kosten worden op minimaal 10% van het betrokken factuurbedrag gefixeerd en zullen ten minste € 150,– per vordering bedragen.

Artikel 7. Opschorting, staking en ontbinding

7.1 De opdrachtnemer is gerechtigd de verdere uitvoering van de opdracht op te schorten c.q. te staken, indien de opdrachtgever de betalingscondities niet in acht neemt en/of in gebreke blijft met het stellen van de verlangde bankgarantie.

7.2 Bovendien is de opdrachtnemer gerechtigd de tussen hem en de opdrachtgever bestaande overeenkomsten, voor zover deze nog niet zijn uitgevoerd, zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, indien de opdrachtgever, niet tijdig of niet behoorlijk voldoet aan de verplichtingen, die voor hem uit enige met de opdrachtnemer gesloten overeenkomst voortvloeien, alsmede in geval van faillissement of surséance van betaling van opdrachtgever of bij stilleggen of liquidatie van diens bedrijf.

7.3 De gevolgen van opschorting, staking en/of ontbinding komen volledig voor rekening en risico van de opdrachtgever.

7.4 Opschorting, staking en/of ontbinding laten de betalingsverplichting voor de reeds verrichte werkzaamheden onverlet. Daarenboven is de opdrachtnemer alsdan gerechtigd van de opdrachtgever te vorderen vergoeding van schade, kosten en interesten veroorzaakt door de wanprestatie van de opdrachtgever en de ontbinding van de overeenkomst, daaronder begrepen het door de opdrachtnemer gederfde inkomen.

7.5 Opdrachtgever is bij aan te tonen gegronde reden gerechtigd een krachtens een overeenkomst door opdrachtnemer uit te laten voeren of te organiseren evenement of activiteit uit te stellen of te annuleren. Voor de berekening van de schadeloosstelling wordt uitgegaan van de dag, waarop de schriftelijke annulering opdrachtnemer heeft bereikt. Annulering, van een aan opdrachtnemer verstrekte opdracht, kan uitsluitend schriftelijk geschieden.

7.6 Bij uitstel of annulering door opdrachtgever is opdrachtgever gehouden aan opdrachtnemer alle door laatstgenoemde aantoonbaar gemaakte kosten (inclusief organisatiekosten uit arbeid in uurloon) te vergoeden, alsmede het navolgende percentage van het voor volledige laten uitvoeren van het evenement of activiteit afgesproken of redelijkerwijs te verwachten honorarium van opdrachtnemer:

(a) in geval van uitstel of annulering uiterlijk honderdtwintig dagen voor de uitvoering, minimaal 50% van dat honorarium;

(b) in geval van uitstel of annulering in de periode liggend tussen honderdtwintig dagen en dertig dagen voor de uitvoering, minimaal 75%

van dat honorarium;

(c) in geval van uitstel of annulering tot uiterlijk dertig dagen voor de uitvoering, 100 % van dat honorarium.

Voorts zal opdrachtgever opdrachtnemer vrijwaren voor alle vorderingen van bij de uitvoering van de overeenkomst betrokken derden, voor zover die vorderingen betrekking hebben op het uitstel of de annulering van het evenement of de activiteit.

Een en ander laat onverlet de verplichting van opdrachtgever om, in geval van latere uitvoering van het evenement of de activiteit, alsnog de volledige prijs vermeerderd met de door het uitstel ontstane meerkosten te voldoen.

7.7 Bij uitstel of annulering door opdrachtgever van door opdrachtnemer te leveren restauratieve/horeca diensten ondergebracht bij derden, worden – tenzij schriftelijk anders overeengekomen – de uniforme voorwaarden horecabedrijven (UVH) van Horeca Nederland gehanteerd.

Artikel 8. Zorgplicht

De opdrachtnemer zal bij het verrichten van de werkzaamheden voor de opdrachtgever de grootst mogelijke zorgvuldigheid aangaande de belangen van de opdrachtgever in acht nemen.

Artikel 9. Aansprakelijkheid en vrijwaring derden

9.1 De aansprakelijkheid voor werkzaamheden ten behoeve van de opdrachtgever, die de opdrachtnemer aan een derde heeft opgedragen, is beperkt tot zover als de derde de opdrachtnemer effectief vrijwaart.

9.2 Opdrachtnemer is slechts aansprakelijk voor directe schade van de opdrachtgever die rechtstreeks voortvloeit uit het niet, niet tijdig of niet behoorlijk nakomen van de overeenkomst en indien sprake is van opzet of grove schuld aan de zijde van opdrachtnemer. Voor schade die voortvloeit uit het niet, niet tijdig of niet behoorlijk nakomen van de bij de overeenkomst betrokken derden alsmede gevolgschade, zoals winstderving, is opdrachtnemer nimmer aansprakelijk.

De opdrachtnemer zal al hetgeen doen, respectievelijk de opdrachtgever alle medewerking verlenen die van hem gevergd kan worden om in voorkomend geval een zo hoog mogelijke schadevergoeding van de betrokken derde te verkrijgen.

9.3 In ieder geval is de aansprakelijkheid van opdrachtnemer beperkt tot maximaal het voor het afgesproken of redelijkerwijs te verwachten honorarium van het te organiseren evenement of activiteit.

9.4 Elke aanspraak van opdrachtgever op vergoeding van schade dient aan opdrachtnemer kenbaar te zijn gemaakt binnen vijf dagen na de dag, waarop opdrachtgever zowel met de schade als met de aansprakelijkheid van opdrachtnemer bekend is geworden of redelijkerwijs bekend had kunnen zijn. Een rechtsvordering van opdrachtgever tot vergoeding van schade verjaart in ieder geval door verloop van achttien maanden na de gebeurtenis waardoor de schade is veroorzaakt.

Artikel 10. Overmacht

10.1 In geval de opdrachtnemer door overmacht wordt verhinderd de overeengekomen werkzaamheden geheel of gedeeltelijk uit te voeren, heeft hij het recht om zonder gerechtelijke tussenkomst de uitvoering der overeenkomst op te schorten of de overeenkomst geheel of gedeeltelijk als ontbonden te beschouwen, zulks te zijner keuze, zonder dat hij tot enige schadevergoeding of garantie is gehouden.

10.2 Onder overmacht wordt ten dezen verstaan: staking, uitsluiting, brand, machinebreuk en andere bedrijfsstoornissen, hetzij bij de opdrachtnemer hetzij bij zijn leveranciers van goederen en diensten, transport- storingen en andere buiten zijn macht liggende gebeurtenissen, zoals oorlog, blokkade, oproer, epidemie, devaluatie, overstroming en stormen, alsmede plotselinge verhoging van invoerrechten en accijnzen en/of belastingen, vertraging of uitblijven van levering door leveranciers, het niet verkrijgen van benodigde vergunningen en andere overheidsmaatregelen.

Artikel 11 – Intellectuele eigendomsrechten

11.1 Opdrachtgever zal zich ervan onthouden om al dan niet uitgewerkte ideeën of voorstellen van opdrachtnemer in verband met een concept, evenement of activiteit buiten opdrachtnemer om zelf uit te (laten) voeren of het concept, evenement of activiteit zonder schriftelijke toestemming van opdrachtnemer te herhalen.

11.2 Zonder de toestemming van opdrachtnemer is het voorts niet toegestaan de verstrekte ideeën of voorstellen aan derden te tonen, dan wel te overhandigen, noch mogen ze worden aangewend voor vervaardiging van een gelijk of gelijksoortig concept, evenement of activiteit. De ideeën en voorstellen zullen – tenzij schriftelijk anders overeengekomen – eigendom blijven van opdrachtnemer

11.3 Zonder schriftelijke toestemming van opdrachtnemer zullen geen geluids- en beeldopnamen van een in het kader van een evenement of activiteit optredende artiest worden vervaardigd.

11.4 Zonder de schriftelijke toestemming van opdrachtnemer zullen geen geluidsdragers, affiches, foto’s of andere artikelen, waarbij de naam of beeltenis van een in het kader van een evenement of activiteit optredende artiest wordt gebruikt, voor of tijdens of na het optreden worden verkocht.

Artikel 12. Overdracht en plichten

12.1 Geen der partijen is gerechtigd de rechten en plichten uit onder deze voorwaarden gesloten overeenkomsten voortvloeiend geheel of gedeeltelijk aan derden over te dragen, behoudens voorafgaande schriftelijk toestemming van de andere partij.
12.2 In de situatie dat de (relevante activiteit[en] van de) onderneming van de opdrachtgever om welke reden, op welke wijze en in welke vorm dan ook wordt samengebracht met, dan wel wordt voortgezet in een andere onderneming, ontstaat er voor wat betreft de nakoming van de onder 1 bedoelde verplichtingen van de opdrachtgever een hoofdelijke aansprakelijkheid voor de oorspronkelijke en opvolgende onderneming.

Artikel 13. Bevoegde rechter

13.1 Op alle onder deze voorwaarden gesloten overeenkomsten en op de overeenkomsten welke daarvan een uitvloeisel zijn, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen voortvloeiende uit onder deze voorwaarden gesloten overeenkomsten en op de overeenkomsten welke daarvan een uitvloeisel zijn, zullen, tenzij de kantonrechter ter zake van een zodanig geschil bevoegd is, uitsluitend aanhangig kunnen worden gemaakt bij de bevoegde rechter in het arrondissement waarin de opdrachtnemer gevestigd is, zulks met inbegrip van het verkrijgen van voorlopige voorzieningen.

  • Wilson
  • More